Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

Szanujemy Twoją prywatność i w związku z tym dokładamy wszelkich starań, by ją chronić. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, gdyż określa on naszą „Politykę prywatności”, która zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe (w szczególności procedur ochrony prywatności, sposobu gromadzenia danych odwiedzających serwis, ich wykorzystywania, udostępniania, przekazywania i ochrony). Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób odwiedzających nasz serwis internetowy. 

1. ADMINISTRATOR I DANE PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

1.1 Administratorem danych osobowych (dalej ADO) Użytkowników jest:

Frydenbo Boats Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Augustowie pod adresem ul. Barwna 20, 16-300 Augustów, NIP 846-165-61-97, REGON 200437564 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000512273;

1.2. Kontakt z ADO może się odbywać:

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Barwna 20, 16-300 Augustów, z dopiskiem „Rekrutacja”

– telefonicznie: (+48) 87 644 54 96 / 87 737 11 30

– mailowo: rekrutacja@frydenbo.pl / office@frydenbo.pl

1.3.  Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych ADO za pomocą odpowiedniego formularza danych oraz zakres wypełnionych kwestionariuszy przesyłanych drogą mailową. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska

Dane osobowe są uzyskiwane od odwiedzającego;

Odwiedzający może udostępnić nam swoje dane na wiele sposobów. Oto one:

 •  Samodzielny kontakt ze strony odwiedzającego, zazwyczaj przez telefon, e-mail lub poprzez media społecznościowe; oraz/lub
 •  Kontakt z naszej strony z odwiedzającym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.4.  Serwis może przechowywać zapytania https w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół https, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https.

W momencie odwiedzenia naszego serwisu gromadzimy informacje techniczne, w tym adres IP komputera, z którego odwiedzający łączy się z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platforma. Uzyskane informacje nie pozwalają na ich powiązanie z żadną konkretną osobą

Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

Frydenbo Boats Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.nie będzie świadomie zbierać żadnych informacji o odwiedzających niniejszy serwis internetowy.

1.5.  ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

1.6.  Danych osobowych odwiedzającego nie będziemy przechowywać dłużej niż będzie to konieczne do realizacji celów, dla których te dane gromadzimy, chyba że uznamy, że jesteśmy na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji zobowiązani do ich zachowania (np. na wniosek organu podatkowego lub w związku z planowanym postępowaniem sądowym).

Usuniemy dane osobowe odwiedzającego z naszych systemów, gdy nie będą one już musiały być przechowywane.

 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO przez okres trwania rekrutacji na określone stanowisko i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną, w szczególności w przypadku zgody Użytkownika na wykorzystanie jego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę.

1.7. Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych odwiedzającego po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Aby zgoda odwiedzającego była ważna:

 • musi być wyrażona dobrowolnie bez żadnego nacisku z naszej strony;
 • odwiedzający musi wiedzieć na co się zgadza – zadbamy o to, by udzielić odwiedzającemu wystarczających informacji;
 • odwiedzający powinien każdorazowo udzielać osobnych zgód w konkretnych sprawach – będziemy unikać łączenia ze sobą zgód, by odwiedzający dokładnie wiedział na co się zgadza; oraz
 • zgoda odwiedzającego musi być wyrażona w drodze jednoznacznej i potwierdzającej czynności – najprawdopodobniej przedstawimy odwiedzającemu pole, które będzie musiał zaznaczyć, by wymóg w tym zakresie został spełniony w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Po zarejestrowaniu się w naszym serwisie, odwiedzający jest proszony o wyrażenie konkretnych zgód, by umożliwić nam korzystanie z jego danych w określony sposób. Jeżeli w przyszłości będziemy potrzebować zgody odwiedzającego w innym celu, przekażemy mu w tym zakresie odpowiednie informacje, by mógł zdecydować czy chce wyrazić swoją zgodę. Odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO w celu

 • by móc odpowiedzieć na wszelkie zapytania i skontaktować się z odwiedzającym, gdy odwiedzający tego zażąda,
 • by administrować naszą stroną na potrzeby wewnętrznych operacji, w tym rozwiązywania problemów,
 • z innych powodów jedynie za zgodą odwiedzającego:

(a) świadczenia usług drogą elektroniczną, (b) udostępniania informacji kandydatom do dostępnych możliwościach pracy i miejscu, gdzie mogą aplikować.

2.2.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (b):
 • rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych

2.3.  Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko;

2.4.  Twoja zgoda na przetwarzanie pozostałych danych przekazanych w formularzu kontaktowym,

2.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz wykonanie Umowy, a tym samym uniemożliwi włączenia Użytkownika w proces rekrutacji.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1.  Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług i realizację Umów. Takimi odbiorcami danych osobowych są: firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu.

3.2.  Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.

3.3  Każdy podmiot, któremu ADO powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

3.4.  Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

3.5. Nie udostępniamy, nie wynajmujemy ani nie obracamy danymi odwiedzającego z osobami trzecimi dla celów marketingowych lub promocyjnych

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1.  Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania od ADO żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.2.  Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do ADO, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ADO, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ADO na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

Odwiedzający ma również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdują się dane kontaktowe tego organu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Jeśli odwiedzający chciałby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach, w których zgoda stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych), prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie. Informujemy, że możemy prowadzić rejestr korespondencji z odwiedzającym na potrzeby rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez

4.3.  W przypadku uzyskania przez ADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), ADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie. Poważnie podchodzimy do kwestii prywatności. Skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie.

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

5.1.  ADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dokładamy starań, by chronić dane odwiedzającego. Dlatego wprowadzamy odpowiednie środki, mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych odwiedzającego i niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych.

Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie zasadne i odpowiednie kroki, by chronić znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem. Czynimy to dzięki szeregu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym środkom w zakresie szyfrowania i planom dotyczącym odtwarzania awaryjnego.

5.2.  ADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Prosimy o niezwłoczną informację jeżeli odwiedzający podejrzewa, że doszło do niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do jego danych osobowych. W pierwszej kolejności prosimy o zgłaszanie wątpliwości, korzystając z zakładki „Kontakt”. Po zbadaniu sprawy skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie, by poinformować o dalszych krokach

6. COOKIES

6.1.  Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego frydenbo.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu frydenbo.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony frydenbo.pl.

6.2 CZYM SĄ PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

6.3. DO CZEGO STOSOWANE SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka są stosowane celem:

optymalizacji korzystania z serwisu internetowego

wygody użytkowania serwisu

dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników

do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie frydenbo.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartfonie Użytkownika.

6.4. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?

Na stronie frydenbo.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.

stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu frydenbo.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

6.5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1.  Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje zgodnie ze zmianą Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik musi dokonać akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności lub odmówić jej akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w określonym czasie, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a jego CV zostanie usunięte z procesu rekrutacji.