Zgłoszenia

Dokumenty - sygnaliści

Dokumenty - sygnaliści

 

KARTA INFORMACYJNA

SYGNALISTA: – inaczej zgłaszający - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Wewnętrzna procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

PODSTAWA PRAWNA:

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. UE 2019/1937 z 23 października 2019 r. Do 17 grudnia 2021 r.

2. Projekt ustawy z 14 października 2021 r. „O ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa” - został opublikowany 18 października 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (numer z wykazu UC101)

FORMA ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie odbywa się w formie  listownej na adres: ul. Barwna 20, 16-300 Augustów z dopiskiem na kopercie "zgłoszenie nieprawidłowości".

WYMAGANE DOKUMENTY:

FORMULARZ:                                                            

1. Pobierz go ze strony firmy https://frydenbo.pl/ zakładka ZGŁOSZENIA. Następnie go wydrukuj, wypełnij i wyślij listowanie pod adres:        16-300 Augustów, ul. Barwna 20 z dopiskiem na kopercie "zgłoszenie nieprawidłowości".                                              

2. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza na stronie firmy i napisać ręcznie zgłoszenie oraz wysłać go listownie pod adres: 16-300 Augustów, ul. Barwna 20 z dopiskiem na kopercie "zgłoszenie nieprawidłowości".                                                                      

3. Wzory formularzy znajdziesz również w firmie na tablicy ogłoszeniowej

OPŁATY: brak

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Komisja

TERMIN:

Do 30 dni od naruszenia prawa

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

СИГНАЛИСТ: - иначе разоблачитель - физическое лицо, которое сообщает или публично раскрывает информацию о нарушении закона, полученную в контексте работы.

Внутренняя процедура, не включающая анонимные сообщения.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ:

1.Директива Европейского парламента и Совета о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза. EU 2019/1937 от 23 октября 2019 г. До 17 декабря 2021 г.

2. Проект закона от 14 октября 2021 г. «О защите лиц, сообщающих о правонарушениях» - опубликован 18 октября 2021 г. на сайте Государственного законодательного центра (номер из списка UC101)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявка оформляется в виде письма на следующий адрес: ул. Барвна 20, 16-300 Augustów с пометкой на конверте «сообщение о нарушениях».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ФОРМУЛЯР:                                                            

1. Загрузите его с веб-сайта компании https://frydenbo.pl/  во вкладке ПРИЛОЖЕНИЯ. Затем распечатайте его, заполните и отправьте письмо по следующему адресу: 16-300 Augustów, ul. Барвна 20 с пометкой на конверте «сообщение о нарушениях»("zgłoszenie nieprawidłowości").                                              

2. Вы можете воспользоваться прикрепленным шаблоном формы на сайте компании и написать заявление вручную и отправить по почте на адрес: 16-300 Augustów, ul. Барвна 20 с пометкой на конверте «сообщение о нарушениях»("zgłoszenie nieprawidłowości").                                                                      

3. Вы также можете найти формы бланков на доске объявлений компании.

ОПЛАТЫ: отсутствуют

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО:

Комиссия

СРОКИ:

До 30 дней от нарушения закона