Fundusze Unijne

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

"Frydenbo Boats Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Augustowie przy ul. Barwnej 20 informuje, że zawarła umowę nr POPW.01.05.00-20-0058/20-00 na realizację projektu pn.: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy "MIRAGE BOATS W. BYCHTO I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: "Frydenbo Boats Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k."
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Augustów
Wartość projektu: 400.355,73 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 400.355,73 PLN